GỬI CÁC BẠN MONG CON – Lễ cầu con là không thể. . Theo tin cuối cùng mới nhận được: 25 bạn đã có bầu hoàn toàn tự nhiên, 2 bạn thụ tinh nhân tạo, cấy phôi hỏng, 1 bạn nam mổ tìm tinh trùng, tiếc là không có. Xin thưa với các bạn 28 bạn này nằm trong số…

Trước khi đi xa lấy một lát gừng to có thể dựng củ gừng lên cắt làm mấy lát mỏng như vậy mới có lát gừng to. Lấy một lát đặt vào bụng tay khoảng cách từ ngấn cổ tay đầu tiên lên trên vào khoảng 6 – 8cm dùng khăn buộc chặt. Cách này có thể giúp chống say…